Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek
Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Közép-magyarországi Régióért Alapítvány

Székhely: 2120 Dunakeszi, Károlyi u. 1

Cégjegyzékszám: 13 01 0002734

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – a
továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a
továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő
gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR,
azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a
Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő
személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti,
használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön
személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel
összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes
adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat
mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak
interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól,
mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a
tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat
fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek
részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott
formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely
az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről
és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket,
jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat
megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE


1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Közép-magyarországi Régióért Alapítvány
az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az
alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek:
Közép-magyarországi Régióért Alapítvány (székhely: 2120 Dunakeszi, Károlyi u. 1.,
 vagy írjon a szerkesztoseg@hellogod.hu  e-mail címre.

Adatkezelő Felelősségi körök

Közép-magyarországi Régióért Alapítvány

2120 Dunakeszi, Károlyi u. 1.

Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is
jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez
elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás
esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása.
Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen
módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján
azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha
az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható
és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön
személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság,
telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen
megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti,
megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó
adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá
a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó
adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és
szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes
adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

• Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon
megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)Adatkezelés időtartama:


• Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának
visszavonásáig
• Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
• Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évAdattovábbítás feltételei


Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben –
továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt
személyek, valamint társaságok részére:• Adatfeldolgozás
• Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
• Marketing

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek,
személyek


A tulajdonos, Közép-magyarországi Régióért Alapítvány. végzi az adatok kezelését.
A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében,
tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?


A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

• Tárhely szolgáltató:
DigitalOcean, LLC
101 6th Ave New York, NY 10013

• Látogatási statisztikák, webes analitika:
Google Analytics (Google HQ 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA)


Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés


Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok
közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül
megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő
részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban
megjelölt elérhetőségekre.Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes
adatainak védelme
A Közép-magyarországi Régióért Alapítvány internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem
13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat
igazolható szülői
vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a
gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára
az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor,
abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok
felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és
korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és
különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.Cookie-k (sütik) kezelése


A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.


Fogalmak

• Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például:
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
• Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek
számára történő hozzáférhetővé tétele
• Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

• ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési
szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
• Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online
azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
• Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
• Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez
• Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy
• Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://jonababa.hu weboldalon és az
ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
• Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
• Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt
szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
• Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel
felhasználói fiókot hoz létre
• Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
• Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a
weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és
egyéb szolgáltatások
• Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, és az ott meghatározott egyéb címeken
elérhető weboldalai